Dodaj firmę do katalogu
Polska Baza Firm: firmy usługowe, sklepy, hurtownie, producenci ...
Jak dodać firmę do katalogu?
 Mapa RadomiaPogodaMPK - rozkład jazdyPKS - rozkład jazdyPKP - rozkład jazdyKinaLokale - restauracje, pizzerieAptekiNauka jazdy

Panel użytkownika
Login:
Hasło:
Zarejestruj się
Przypomnij hasło
GGPomoc techniczna
Polecamy:
- filmiki z Radomia
- śmieszne filmy
- praca Radom

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

 

Wstęp

 

Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług internetowych przez firmę „2005 PRESTIZ.pl” Szczepan Sławiński z siedzibą w Radomiu przy ul. Wiejskiej 58A.

Zawarcie jakiejkolwiek umowy (porozumienia, zlecenia) z firmą „2005 PRESTIZ.pl” Szczepan Sławiński jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, chyba, że odrębna umowa stanowi inaczej.

 

§ 1
Definicje, skróty

 

Wyrażenia użyte w Regulaminie lub w umowach należy interpretować zgodnie z nadanym poniżej znaczeniem:

 1. Abonent - klient, osoba lub podmiot nie będący "konsumentem" w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, a w szczególności przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej.
 2. Wykonawca - firma „2005 PRESTIZ.pl” Szczepan Sławiński z siedzibą w Radomiu przy ul. Wiejskiej 58A, skrót „firma Prestiz.pl”.
 3. Umowa - umowa/zamówienie zawarta pomiędzy Abonentem, a Wykonawcą.
 4. Usługi – Usługi świadczone przez firmę „2005 PRESTIZ.pl” Szczepan Sławiński na rzecz Abonenta.
 5. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.);

 

 

§ 2
Przedmiot umowy

 

 

 1. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i Umowy-zamówienia, a w szczególności do terminowej płatności Wynagrodzenia Wykonawcy.
 2. Abonent oświadcza, iż nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 3. Firma Prestiz.pl oświadcza, iż posiada zasoby i kompetencje wystarczające do świadczenia Usług z zachowaniem Parametrów.
 4. Korzystanie z usług firmy wymaga podpisania umowy w formie pisemnej bądź wypełnienie formularza elektronicznego. Obie wymienione formy rozpoczęcia współpracy są równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 

§ 3
Świadczenie usług

 

        I.      Domeny internetowe

 

 1. Porozumienie w sprawie domen nie powoduje zmiany właściciela domeny
 2. Abonent pozostaje nadal właścicielem  w/w domeny,  firma PRESTIZ.PL w porozumieniu z oficjalnym partnerem (pełnomocnik przed NASK w zakresie rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych) zostaje ustanowiona Reprezentantem Abonenta. Dokumentem potwierdzającym pełnomocnictwo jest WNIOSEK O PEŁNOMOCNICTWO DO WYŁĄCZNEGO REPREZENTOWANIA ABONENTA PRZED NASK.
 3. Zmiana jakichkolwiek ustawień domeny (w szczególności zmiany danych abonenta, zmiany dns) może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Abonenta.
 4. Firma PRESTIZ.PL zobowiązuje się do niezwłocznego wykonania poleceń związanych z domeną (w szczególności zmiany danych abonenta, zmiany dns). Termin wykonania wymienionych czynności nie powinien przekroczyć 2 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnego polecenia.
 5. Wykonawca oświadcza jednocześnie, że nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian związanych z w/w domeną bez wiedzy Abonenta.
 6. O ile umowa nie przewiduje inaczej opłata za  roczne utrzymanie adresu domeny będzie zgodna z poniższym cennikiem: za domeny: przykładowanazwa.pl – 160 PLN netto rocznie (słownie: sto sześćdziesiąt), za domeny: przykładowanazwa.com.pl – 120  PLN netto rocznie (słownie: sto dwadzieścia)
 7. Zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez NASK

 

      II.      Usługi hostingowe

 

 1. Wykonawca uruchomi i przekaże serwer Abonta w czasie najkrótszym na jaki pozwalają możliwości techniczne, nie później niż 14 dni od przekazania takich uprawnień Wykonawcy.
 2. Wykonawca zapewni poprawne działanie serwera, kont pocztowych na odcinku bezpośrednio przez niego administrowanym
 3. Abonent ponosi całkowitą odpowiedzialność za przestrzeganie praw autorskich na swoim serwerze. Zawartość stron internetowych abonenta musi być zgodna z ustawą o prawie autorskim.
 4. Za zawartość stron internetowych Abonenta odpowiada Abonent.
 5. Prestiz.pl ma prawo do natychmiastowego wykasowania serwera abonenta na którym nie są przestrzegane prawa autorskie bądź umieszczone są treści obrażające czyjąś godność.

    III.      Reklama internetowa, strony www

 

 1. Za treść reklamy internetowej publikowanej na serwisach Wykonawcy lub za jego pośrednictwem odpowiedzialność ponosi Abonent.
 2. Wykonawca ma prawo do usunięcia reklamy, strony www niezgodnej z rzeczywistością w trybie natychmiastowym. Odszkodowanie lub zwrot kosztów w takim przypadku Abonentowi nie przysługuje.
 3. W przypadku stron www, wizytówek internetowych Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia szkieletu reklamy, strony www, wizytówki w terminie 45 dni od daty podpisania umowy, zlecenia na podstawie przekazach materiałów. W tym też terminie zostanie wystawiona FV, także w przypadku opóźnienia dostarczenia kompletu materiałów przez Abonenta.
 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nie wyświetlanie się reklamy Abonenta z przyczyn niezależnych od  Wykonawcy, a jakiekolwiek roszczenia z tytułu utraconych korzyści nie mogą przekroczyć wartości ostatniego zamówienia na określoną reklamę.

5.       W serwisie internetowym zakupy.radom.pl może zarejestrować się każda firma lub podmiot gospodarczy.

6.       Podstawa rejestracja W serwisie internetowym zakupy.radom.pl jest bezpłatna. Wpis rozszerzony jest opcją płatną.

7.       Serwis zakupy.radom.pl umożliwia edycję wpisów. Wpis wyświetlony zostanie po weryfikacji, akceptacji administratora/moderatora. W przypadku braku odpowiedniej kategorii lub podkategorii prosimy o kontakt z redakcją katalogu. Jeśli została dodana do niewłaściwej kategori, moderator może ją zmienić na inną odpowiadającą proflilowi działalności firmy.

8.       W szczególnych przypadkach administrator serwisu zakupy.radom.pl może nieznacznie zmodyfikować treść wpisu, gdy występują w niej błędy merytoryczne, ortograficzne itp. Każdą firmę można przyporządkować maximum 3 kategorii.

9.       Właściciel serwisu  zakupy.radom.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opisu firmy, którą firma publikuje. Opis musi być zgodny z polskim prawem, a w szczególności nie może naruszać praw autorskich jak również  określeń obraźliwych dla uczuć religijnych i narodowych.

 1. Administratorzy serwisu zakupy.radom.pl zastrzegają sobie możliwość zmiany, nie dodania wpisu do katalogu lub usunięcia firmy z katalogu bez podania przyczyny (niedopuszczalne jest wpisywanie w opis firmy, nazwy adresu internetowego strony www)
 2. Wszystkie użyte znaki firmowe i nazwy w serwisie zakupy.radom.pl należą do ich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.
 3. Cennik  wserwisie zakupy.radom.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ceny podane są jedynie w celach informacyjnych. Ceny mogą ulec zmianie.

13.   Podpisanie i przesłanie umowy na adres „2005 PRESTIZ.PL”, 26-600 Radom, ul. Wiejska 58A jest warunkiem umieszczenia wpisu i prawidłowego działania haseł dostępu w serwisie zakupy.radom.pl

 

§ 4
Czas trwania umowy

 

 

1.                  Umowa  o ile inaczej nie stanowi zawierana jest na czas nie oznaczony. Jako dzień zawarcia umowy rozumiany jest dzień:   dzień, w którym Abonent złożył podpis na umowie, w przypadku zawierania umowy w formie pisemnej, albo dzień, w którym Abonent zapłacił za pierwszy okres rozliczeniowy, w przypadku zawarcia umowy za pośrednictwem formularza internetowego.

2.                  W przypadku, gdy umowa nie zostanie rozwiązana na minimum 30 dni przed kolejnym okresem rozliczeniowym, firma Prestiz.pl zobowiązuje się do świadczenia Usług przez okres kolejnego okresu rozliczeniowego, a Abonent zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia za okres kolejnego okres rozliczeniowy chyba, że warunki szczegółowe lub indywidualnie zawarta umowa, stanowią inaczej.

3.                  Abonent ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, z winy firmy Prestiz.pl wyłącznie w przypadku:

a.       naruszenia przez Wykonawcę Parametrów, jeżeli naruszenie takie trwa dłużej niż 2 tygodnie od czasu zgłoszenia przez Klienta reklamacji,

b.       postawienia firmy Prestiz.pl w stan likwidacji,

c.       rażącego naruszenia przez firmę Prestiz.pl innych zobowiązań zawartych w umowie lub regulaminie. Firma Prestiz.pl zobowiązana jest w takim przypadku do zwrotu Wynagrodzenia w części przypadającej na ostatni okres rozliczeniowy, w którym usługi nie będą świadczone począwszy od dnia rozwiązania umowy.

4.                  Firma Prestiz.pl ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, z winy Abonenta w przypadku:

a.       opóźnienia w płatności całości lub części Wynagrodzenia przekraczającego 28 dni.
b) stwierdzenia przez firmę Prestiz.pl rażącego naruszenia umowy lub regulaminu przez Abonenta lub osoby, za które Abonent odpowiada, Abonentowi w takim przypadku nie przysługuje zwrot wynagrodzenia za okres, w którym Usługi nie będą świadczone począwszy od dnia rozwiązania umowy.

5.                  Firma Prestiz.pl w dniu rozwiązania umowy ma prawo usunąć wszelkie dane Abonenta z serwerów firmy Prestiz.pl, bez dodatkowego zawiadomienia Abonenta. 

 

§ 5
Odpowiedzialność Wykonawcy i Abonenta

 

 

1.       Firma Prestiz.pl nie ponosi jakichkolwiek odpowiedzialności z tytułu wystąpienia  szkód po stronie Abonenta, spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez Abonenta z usług, a w szczególności z powodu:
- utraty danych, opóźnień w przekazie danych, spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, itp.
- strat powodu utraty zysków spowodowanych atakiem wirusów, awarii itp.
- czynników  niezależnych od firmy Prestiz.pl: przyczyny technologiczne związane ze specyfiką usług, awarie transmisji lub łączy telefonicznych, w tym międzynarodowych, przeciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych; przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń za które  firma Prestiz.pl nie odpowiada, konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym, okoliczności, za które odpowiada Abonent, takie jak awaria urządzeń lub oprogramowania Abonenta, błędy w obsłudze lub konfiguracji. 

2.       W każdym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza firmy Prestiz.pl z tytułu wyrządzonej przez Wykonawcę szkody nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia za jeden okres rozliczeniowy.

3.       Nieznajomość niniejszego dokumentu nie może być powodem reklamacji oraz nie może obarczać odpowiedzialnością  Usługodawcę.

 

§ 6
Płatności

 

1.                  Abonent zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia, w terminie wskazanym na Fakturze VAT, która wystawiona będzie zgodnie z podpisana umową i niniejszym regulaminem.

2.                  Abonent zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia za rozpoczęcie „okresu rozliczeniowego” określonego w umowie.

3.                  Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu podpisania umowy w życie i trwa liczbę miesięcy określoną w umowie.

4.                  Każdy kolejny okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu następującym bezpośrednio po dniu kończącym poprzedni okres rozliczeniowy. 

5.                  Firma Prestiz.pl nie wcześniej niż 20 dni roboczych przed i nie później niż 20 dni roboczych następujących po rozpoczęciu kolejnego okresu rozliczeniowego wystawi Abonentowi fakturę VAT opiewającą na kwotę zgodną z zawartą umowa.

6.                  Termin płatności określony będzie na fakturze Vat.

7.                  Abonent upoważnia Firmę Prestiz.pl do wystawiania faktur pro forma i faktur VAT bez jego podpisu.

8.                  Abonent zobowiązany jest niezwłocznie informować Firmę Prestiz.pl o wszelkich zmianach w zakresie danych niezbędnych Firmie Prestiz.pl do prawidłowego wystawienia faktury VAT.

9.                  Firma Prestiz.pl ma prawo obciążyć Abonenta wszelkimi kosztami i wydatkami poniesionymi przez Firmę Prestiz.pl wskutek niewypełnienia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w punkcie powyżej.

10.               Firma Prestiz.pl, w przypadku opóźnienia w płatności całości lub części Wynagrodzenia, ma prawo naliczać odsetki umowne ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie, począwszy pierwszego dnia opóźnienia włącznie.

11.               Firma Prestiz.pl, w przypadku opóźnienia w płatności całości lub części Wynagrodzenia, ma prawo zaliczać bieżące wpłaty Abonenta w pierwszej kolejności na pokrycie zaległego Wynagrodzenia oraz odsetek umownych, niezależnie od tytułu płatności wskazanego przez Abonenta.

12.               Firma Prestiz.pl, w przypadku opóźnienia w płatności całości lub części Wynagrodzenia przekraczającego 14 dni, ma prawo zawiesić świadczenie Usług do czasu dokonania przez Abonenta pełnej zapłaty zaległego Wynagrodzenia wraz z odsetkami umownymi. Abonentowi nie przysługuje zwrot Wynagrodzenia za okres zawieszenia świadczenia Usług spowodowany opóźnieniem w zapłacie całości lub części Wynagrodzenia lub odsetek umownych.

13.               Firma Prestiz.pl, w przypadku opóźnienia w płatności całości lub części Wynagrodzenia przekraczającego 28 dni, ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Wynagrodzenie należy się firmie Prestiz.pl za rozpoczęty okres rozliczeniowy.

 

§ 7
Reklamacje

 

 1. Abonent zobowiązany jest zgłaszać reklamacje usług w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu stwierdzenia przez Abonenta nieprawidłowości w świadczeniu Usług.
 2. Reklamacja powinna w sposób jasny określać stwierdzoną reklamowaną usługę, jej stwierdzoną wadę oraz datę od kiedy reklamowana wada występuje.
 3. Firma Prestiz.pl rozpatrzy i przekaże Abonentowi odpowiedź na prawidłowo zgłoszoną reklamację w terminie do 10 dni roboczych od daty jej doręczenie. Brak odpowiedzi w wyżej wymienionym terminie oznacza uznanie reklamacji przez Wykonawcę.
 4. W przypadku uznania reklamacji Firma Prestiz.pl niezwłocznie usunie stwierdzoną nieprawidłowość oraz zwróci Abonentowi część wynagrodzenia za reklamowane usługi (za okres nieprawidłowego funkcjonowania takich usług) w postaci przedłużenia odpowiedzeniu okresu rozliczeniowego.

 

 

§ 8
Inne postanowienia

 

 

1.                  Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Prestiz.pl dla celów związanych ze świadczeniem usług. Abonent, w dowolnej chwili, ma prawo wglądu oraz zmiany danych osobowych.

2.                  Firma Prestiz.pl zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Abonent wyraża zgodę na opublikowanie nazwy / firmy Abonent oraz adresu serwisu WWW na liście referencyjnej firmy Prestiz.pl.

3.                  Abonent, na firmy Prestiz.pl, zobowiązany jest przedkładać Spółce do wglądu dokumenty potwierdzające fakt prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności poświadczone odpisy z odpowiedniego rejestru lub ewidencji, zaświadczenie o nadanym numerze REGON i NIP oraz dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentacji Abonenta, jeżeli uprawnienie to nie wynika bezpośrednio z już przedłożonych dokumentów.

4.                  Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów i wydatków Abonenta związanych z zapewnieniem możliwości korzystania przez Abonenta z Usług, w szczególności kosztów związanych z dostępem do Internetu, zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z Usług.

5.                  Abonent zobowiązuje się korzystać z usług jedynie w celach prawnie dozwolonych oraz zgodnie z obowiązującymi w tej mierze zwyczajami i zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest rozpowszechnianie lub przechowywanie serwisów o zawartości pornograficznej lub zawierających nielegalne oprogramowanie, jak również zabronione jest umieszczanie serwisów, których elementy są wykorzystywane przez inne serwisy nie utrzymywane przez firmę Prestiz.pl. Abonent przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że nazwa konta poczty elektronicznej (aliasu) Abonent a nie może naruszać praw osób trzecich. Abonent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy przed osobami nieuprawnionymi wszelkich nadanych Abonentowi numerów i haseł, umożliwiających Abonentowi korzystanie z usług.

6.                  Abonent nie ma prawa przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na osobę lub podmiot trzeci bez uprzedniej, pisemnej zgody firmy Prestiz.pl.

7.                  Firma Prestiz.pl ma prawo przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy na osobę lub podmiot trzeci, na co Abonent wyraża zgodę. 

e-informat.com